We would like to send you notifications on the latest FamilyRated Club offers.

Kiệt tác của người chơi U20 giúp Da Nang giành chiến thắng

ljjuhang
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Đánh b color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i Nam Dinh, Da Nang đã
giành chi
mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ứ color:black"> ba liên ti mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">p, leo lên th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ứ color:black"> T mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black"> v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i 16 đi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black">m qua 10 tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">u. S mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> đóng góp l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">n cho m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">ch thăng hoa c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a HOA XUAN YARD là "cánh tr mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẻ "Times New Roman";color:black">" Nguyen Phi Hoang (19 tu color:black">ổ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i) và Ph color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m Dinh Duy (20 tu color:black">ổ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i). Hai c color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> này đã ghi đ color:black">ượ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c t color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t c color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> năm bàn th color:black">ắ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng cho Da Nang khi h color:black">ọ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> đánh b color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i Slna, Binh Dinh và Nam
Dinh trong ba vòng cu
mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">i cùng.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Ba gi color:black">ờ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> tr color:black">ướ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c tr color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u, Nam Dink nh color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ượ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c gi color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">y phép chuy color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n nh color:black">ượ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng (ITC) c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Yevhen Bokhashvilli, ngay
l
color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p t color:black">ứ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c hoàn thành th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> t color:black">ụ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> đ color:black">ư mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a ng color:black">ườ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i đình công này vào cu color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c thi đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> thay th color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> cho Rodrigo. Tuy nhiên, ng color:black">ườ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i đình công Ukraina đã y color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u đi "m color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t" gi color:black">ữ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a nh color:black">ữ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng v color:black">ị mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> khách. Cu color:black">ố mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i n color:black">ử mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a đ color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u, hu color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n luy color:black">ệ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n viên Nguyen Van SY đã ph color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i rút kh color:black">ỏ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i Bokhashvilli, mang theo L color:black">ụ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c Quân Tr color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n Ngoc Son đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> thay th color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Fagan, t color:black">ừ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng là m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t trong nh color:black">ữ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng ti color:black">ề mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">o nguy hi color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m color:black">ở mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> V-League trong tám mùa c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Hai Phong, cũng ch color:black">ơ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i m color:black">ờ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> nh color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t. Trong su color:black">ố mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t n color:black">ử mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a đ color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u, Nam Dinh do đó không th color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> phóng ra b color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t kỳ phát b color:black">ắ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n nào.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Da Nang ki color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m soát tr color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u v color:black">ớ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i các t color:black">ọ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a đ color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> nh color:black">ỏ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">, đ color:black">ặ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t bóng vào hai đ color:black">ườ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng vi color:black">ề mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n và sau đó v color:black">ượ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t qua qu color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> bóng bên trong. Trò ch color:black">ơ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i n color:black">ổ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i b color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t nh color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t trên sân là Nguy color:black">ễ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n Phi Hoang. Vào phút th color:black">ứ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> 16, anh đã ch color:black">ọ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n v color:black">ị mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> trí chính xác đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> chào đón th color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p giá c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Dinh Duy, đ color:black">ứ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng đ color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u nh color:black">ư mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng không th color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> giành chi color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n th color:black">ắ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng trong th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> môn Dinh Xuan Vi color:black">ệ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t. Phi Hoang sau đó hai l color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ư mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a bóng vào cánh trái, m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t và m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t c color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p th color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p, t color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">o ra m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t c color:black">ơ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> h color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i ghi bàn rõ ràng. Nh color:black">ư mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng cú đánh m color:black">ặ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t b color:black">ằ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Erick Luis đã b color:black">ị mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> ch color:black">ặ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n b color:black">ở mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> môn Nam Dinh, và v color:black">ẫ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n là cú sút g color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Minh Tam đã mang bóng đ color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n quán bar trong s color:black">ự mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> h color:black">ố mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i ti color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a hu color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n luy color:black">ệ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n viên Phan Thanh Hung.mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Trong hi color:black">ệ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p hai, HLV Van Sy đã đ color:black">ư mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Xuan Tan sang ph color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> thay th color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> Minh nhia đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> đi cùng Phi Hoang. Nam
Dinh đã khóa ng
mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẻ color:black"> nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t trên sân, nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black">ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> cánh đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">i di mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">n c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black"> đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black"> m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t Dinh Duy. Trong phút th mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ứ "Times New Roman";color:black"> 80, c mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ "Times New Roman";color:black">u th mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ "Times New Roman";color:black"> m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ "Times New Roman";color:black">i 20 tu mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ổ "Times New Roman";color:black">i h mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ợ "Times New Roman";color:black">p tác v mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ "Times New Roman";color:black">i Phan Van Long. Sau khi nh color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n đ color:black">ượ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c bóng tr color:black">ở mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> l color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i, anh quay l color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> làm cho c color:black">ầ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> nh color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p t color:black">ị mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ch, Hieu b color:black">ỏ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> l color:black">ỡ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> đ color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng l color:black">ự mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c, tr color:black">ướ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c khi kh color:black">ở mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i đ color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng trái tim đ color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> khi color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n th color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> môn Xuan Viet không th color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> d color:black">ừ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng l color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i m color:black">ặ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c dù đó là toàn b color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">Sau m color:black">ụ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">c tiêu, Nam Dinh đã đ color:black">ặ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t t color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t c color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> quân đ color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i vào sân c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a Da Nang. Tuy nhiên, h color:black">ọ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> cũng ch color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> y color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u s color:black">ử mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> d color:black">ụ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ng bóng và ch color:black">ỉ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> t color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">o ra m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t cú sút nguy hi color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m t color:black">ừ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> móc c color:black">ủ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a h color:black">ậ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">u v color:black">ệ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> Alisson. Th color:black">ấ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t b color:black">ạ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i này khi color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n Nam Dinh v color:black">ẫ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n ch color:black">ỉ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> có b color:black">ả mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">y đi color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m, x color:black">ế mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">p th color:black">ứ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> 11, ch color:black">ỉ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> cao h color:black">ơ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">n m color:black">ộ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t đi color:black">ể mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">m so v color:black">ớ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">i H color:black">ồ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black"> Chí Minh City và Sài Gòn
FC ba đi
mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black">m, trong khi đá h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">u.mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> Xem
trực tiếp tỉ số bóng đá tại link này: http://www.metasports.vn.
"Times New Roman"">#FIFA
  #TheThao  #BongDa  #Metasport  #Vleague  #BongDaVietNam

Jul 29, 2022 @ 12:09 pm

Leave A Reply